Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

18/10/2021

Admissions a tractament per addiccions comportamentals a les Illes Balears

La Direcció General de Salut Pública de les Illes Balears va participar en 2020 en el programa pilot per a l’elaboració d’un indicador admissions a tractament per addiccions comportamentals. Aquesta iniciativa ha permès comptar amb dades actualitzades en el transcurs de l’any estudiat, tot i que la tendència de les dades es podria veure influïda per la Covid-19.

Aquesta investigació va permetre registrar fins a 96 notificacions d’inici de tractament per addiccions comportamentals (joc amb diners i videojocs) durant l’any 2020.

Cal destacar que la participació en el programa pilot per a l’elaboració d’un indicador admissions a tractaments per addiccions comportamentals es va realitzar de manera voluntària.

L’estudi considera tractament qualsevol intervenció realitzada per professionals qualificats de centres autoritzats per superar o controlar una addicció o dependència. És a dir, el nombre d’històries clíniques obertes per addicció comportamental per primera vegada en un any determinat en una comunitat o ciutat autònoma. En cas que una mateixa persona realitzi més d’un tractament en el mateix any, només es considera la primera admissió.

La font de dades a les Illes Balears són els centres notificadors que ofereixen tractament assistencial, tant públics com privats. Les dades que es presenten corresponen als inicis de tractament recollits durant l’any 2020. Entre els centres públics estan totes les Unitats de Conductes Addictives (UCA) que integren la xarxa assistencial que dona cobertura a totes les Illes.

Pel que fa a la part concertada-privada els centres notificadors han estat la Fundació Projecte Home i l’associació Juguesca.

Resultats

Com s’ha esmentat, el 2020 es van recollir 96 notificacions d’inici de tractament per addiccions comportamentals (joc amb doblers i videojocs). El 90,62 % eren homes i el 9,40 % eren dones. La distribució per illes va ser de 77 inicis a Mallorca, 6 a Menorca i 13 a Eivissa.

Les dades confirmen que les edats d’inici de l’addicció comportamental són majors en el tram d’edat de 18 a 25 anys. No obstant això, en la recollida de dades s’observa que hi ha 22 persones (22,91 %) que han iniciat l’addicció sent menors d’edat. D’aquestes, aproximadament un 50 % és per addiccions a videojocs, però el 50 % restant és per addicció a jocs presencials o en línia. Aquesta dada és significativa, subratlla l’informe, a causa que els menors de 18 anys no poden entrar a sales de joc ni poden accedir a jocs en línia.

De les persones menors d’edat (11 a 17 anys), cal destacar que onze d’elles seguien estudiant quan varen iniciar l’addicció i set havien començat una relació laboral.

Una altra conclusió que permet extreure aquest treball és que les persones que majoritàriament varen iniciar un tractament per una addicció comportamental estan compreses en el tram d’edat de 26 a 35 anys. Les dones inicien el tractament a partir dels 36 anys, si bé s’ha de tenir en compte la poca presència a la mostra d’aquest any.

D’acord amb els resultats, es pot dir que l’inici del tractament es dona deu anys després d’haver iniciat l’addicció.

A més, la població que ha iniciat un tractament està compresa majoritàriament entre els que han superat l’educació primària i la secundària. També hi ha un grup que ha superat el batxillerat. Per tant, es tracta d’una població amb una mínima formació.

Respecte dels que han iniciat un tractament per a videojocs (10 casos) són tots homes, el 70 % té estudis finalitzats de primària i varen iniciar el tractament entre els 14 i els 16 anys.

Tots els que han iniciat un tractament per a videojocs són menors d’edat, si bé hi ha un altre grup de menors (54,5 %) que han iniciat el tractament per a jocs, tant presencials com en línia.

Els jocs més implantats són els que es realitzen a les sales de joc, com les màquines d’atzar ubicades en aquestes sales o en establiments d’hostaleria i restauració, on l’accés és bastant fàcil.

El 98 % de les persones que van iniciar un tractament vivien a casa seva i gairebé un 45 % de les persones viuen amb els progenitors.

Més de la meitat de les persones estudiades no estaven inscrits en els registres voluntaris per evitar l’accés a locals de joc dins de la comunitat o al territori espanyol.

L’informe adverteix que les addiccions comportamentals poden dur associat un consum de substàncies psicoactives. Les dades recollides indiquen que, de totes les substàncies, l’alcohol és la que té major associació amb el joc.

Antecedents de problemes de salut mental

Un 28,12 % de les persones que varen iniciar un tractament tenen un diagnòstic de salut mental. D’aquesta 28,12 %, hi ha un 74,08 % que són homes i un 25,92 % que són dones. Entre els casos amb antecedents de salut mental diagnosticats, hi ha tres que són menors d’edat i tots homes.

Apostes amb diners i deutes

El 71,8 % de les persones tractades declara no haver realitzat cap tractament previ, mentre que el 18,75 % ho fa per la mateixa addicció. S’observa que l’aposta màxima en un dia està entre 100 i 1.000 euros, si bé un 30,24 % supera els 1.000 euros.

Un 50 % dels que inicien tractament fan una aposta mitjana entre 100 i 1.000 euros Un 34,89 % no té cap deute a l’inici del tractament, però un 30,23 % tenen un deute d’entre 1.000 i 10.000 euros.

Consulta l'informe: https://www.caib.es/sites/padib/es/observatori_autonomic_de_drogues/