Torna

Observatori del Joc Online (OJO)

Tornar al llistat de notícies

21/06/2022

El Consell de Govern aprova el reglament del joc del bingo

\ S’aproven limitacions d’ubicació, admissió i vigència de les autoritzacions

\ El Reglament regula el funcionament del bingo tradicional i el del bingo electrònic

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el Reglament que regula el joc del bingo a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Un dels objectius bàsics d’aquesta norma és protegir els col·lectius més vulnerables establint els mecanismes necessaris que garanteixin la imprescindible protecció dels menors d’edat i de les persones que hagin sol·licitat voluntàriament la no participació en el joc.

El Govern de les Illes Balears és conscient que el joc pot produir ludopatia, per la qual cosa és imprescindible que els locals de bingo disposin d’un servei de control i admissió que exigeixi la identificació dels jugadors i d’unes línies respectuoses i protectores cap a aquests.

Precisament, amb vista a protegir els menors d’edat, la norma, d’acord amb les previsions de la Llei 8/2014, estableix limitacions respecte a la instal·lació d’aquests establiments de joc a la zona d’influència de centres d’ensenyament de menors d’edat, zones de lleure infantil i centres permanents d’atenció a menors d’edat.

En concret, l’article 13 del capítol II estableix que en cap cas no es pot autoritzar la instal·lació de sales de bingo en una zona inferior a cinc-cents metres mesurats radialment des del límit més proper a l’edificació dels centres que imparteixen ensenyament a menors d’edat, zones de lleure infantil i centres permanents d’atenció a menors d’edat.

Tampoc no es pot autoritzar cap sala de bingo a una distància igual o inferior a 600 metres respecte de la porta d’entrada principal d’altres sales de bingo ja autoritzades.

Així mateix, l’article 24 del capítol II garanteix que les sales de bingo han de disposar d’un servei de control i admissió a la recepció, que ha d’exigir la identificació dels jugadors i ha d’impedir l’entrada i el joc als menors d’edat, a les persones incapacitades legalment o per resolució judicial ferma, i als qui voluntàriament hagin sol·licitat la prohibició d’accés.

A més, l’article 17 del capítol II estableix que l’autorització d’instal·lació pot tenir una vigència màxima de fins a deu anys i no pot ser mai superior al termini acreditat de disponibilitat del local en què es pretengui dur a terme l’activitat.

El Reglament també dedica el capítol III a la regulació del bingo electrònic per evitar que el seu funcionament se situï al marge de la llei i així estigui degudament reglat per facilitar les inspeccions del cos d’inspecció del Servei de Joc

Aquesta disposició reglamentària s’ajusta als principis de bona regulació prevists en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En relació amb els principis de necessitat i eficàcia, la norma resol els defectes de la normativa actual i regula de manera exhaustiva el règim de les autoritzacions administratives per a la instal·lació i l’explotació de bingos.

Així mateix, i en relació amb el principi de seguretat jurídica, aquest Decret s’ajusta a les bases definides prèviament en la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears, i les desplega, com també permet refondre en un sol text la dispersa normativa autonòmica que tracta sobre aquesta matèria.

Per tot això, a proposta del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, el Consell de Govern ha aprovat aquest Decret, que compta, a més del Reglament que s’aprova en l’article únic i que regula el joc del bingo a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb sis disposicions transitòries, tres disposicions finals i una disposició derogatòria.